นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นวิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่า โครงการเส้นทางจักรยานของกรุงเทพมหานครไม่ประสบผลสำเร็จและไม่ศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตประชาชนก่อนที่จะดำเนินโครงการ

โดยชี้แจงว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของประชาชน ให้สามารถใช้รถจักรยานเดินทางแทนรถยนต์ เป็นการช่วยลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน ทำให้มลพิษทางอากาศลดลง ประหยัดพลังงาน และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจสันทนาการ อันจะมีส่วนทำให้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ดีขึ้น โดยกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเรารักกรุงเทพเรารักจักรยาน ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาเส้นทางจักรยาน รวมทั้งได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนในย่านดังกล่าว และมีแผนร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร

สำหรับเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะดำเนินการนั้น กทม.ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และผู้แทนชุมชนก่อนที่จะดำเนินการ โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางนำร่องของการสร้างความเสมอภาคในการสัญจรของคนทุกกลุ่ม เนื่องจากเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ จากการประชุมหารือร่วมกันเห็นว่า ควรเน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน อีกทั้งให้ผู้ขับขี่รถยนต์ใช้เส้นทางโดยไม่ต้องระมัดระวังรถจักรยานเข้ามาปะปน กรุงเทพมหานครจึงได้มีการขอแบ่งพื้นที่ถนนบางส่วนเพื่อจัดทำเส้นทางจักรยาน โดยมิได้ลดจำนวนช่องจราจรของรถยนต์ลงแต่อย่างใด รถยนต์ยังคงมีช่องจราจรช่องเท่าเดิมและความกว้างของช่องจราจรยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร และได้ติดตั้งเสากั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานและผู้ขับขี่รถยนต์ด้วย//ในส่วนกรณีที่ระบุว่า กทม.ยังเดินหน้ายื่นของบประมาณเพื่อพัฒนาเลนจักรยานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจคำทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น ขอเรียนว่า หลังจากที่ กทม.ได้รับหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กทม.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อทักท้วง และมิได้มีการของบประมาณเพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานเพิ่มเติมแต่อย่างใด.-สำนักข่าวไทย